بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
ﻫﺎ ﻫﺎﯼ برنامه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﻟﯿﮓ ﺁﺳﯿﺎ

برنامه ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺁﺳﯿﺎ :
#1
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ
۱۲ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۸ ‏( ۲۳ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ﻗﻄﺮ - ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮﺭ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺍﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
۱۹ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۸ ‏( ۳۰ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ﻗﻄﺮ ﻭ ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮﺭ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺍﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
۵ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۱۴ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ﻗﻄﺮ ﻭ ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮﺭ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ
۱۳ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۲۲ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ﻗﻄﺮ ﻭ ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮﺭ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
۳ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۱۴ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ﻗﻄﺮ ﻭ ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮﺭ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ - ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ
۱۷ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۲۸ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻐﺮﺍﻓﻪ ﻗﻄﺮ ﻭ ﭘﺎﺧﺘﺎﮐﻮﺭ
ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﺍﻻﻫﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ
ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﮔﺮﻭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ۱۰ ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ .
۱۲ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۸ ‏( ۲۳ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﻟﺪﻭﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
۱۹ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۸ ‏( ۳۰ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ - ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﺍﻟﺪﻭﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ
۶ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۱۵ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ - ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ - ﻟﻮﮐﻮﻣﺘﯿﻮ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
۱۲ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۲۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﺪﻭﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ
۳ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۱۴ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ - ﺍﻟﺪﻭﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
۱۷ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۲۸ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺍﻟﺪﻭﺣﯿﻞ ﻗﻄﺮ - ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۸ ‏( ۲۴ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ‏)
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻔﯿﺼﻠﯽ ﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﺴﻒ ﻗﺎﺭﺷﯽ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﺍﻟﺴﺪ ﻗﻄﺮ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ۲۰ ﻓﻮﺭﯾﻪ ‏( ۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﯿﺼﻠﯽ ﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﺴﻒ ﻗﺎﺭﺷﯽ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺪ ﻗﻄﺮ - ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۵ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۱۴ ﺍﺳﻔﻨﺪ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻔﯿﺼﻠﯽ ﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﺴﻒ ﻗﺎﺭﺷﯽ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﺴﺪ ﻗﻄﺮ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۲۲ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﻟﺴﺪ ﻗﻄﺮ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻔﯿﺼﻠﯽ ﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﺴﻒ ﻗﺎﺭﺷﯽ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ - ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۲ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۱۳ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﭘﻠﯽ ﺁﻑ ﺍﻟﻔﯿﺼﻠﯽ ﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﺴﻒ ﻗﺎﺭﺷﯽ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ - ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺪ ﻗﻄﺮ - ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۲۷ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺍﻟﺴﺪﻗﻄﺮ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻔﯿﺼﻠﯽ ﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﺴﻒ ﻗﺎﺭﺷﯽ - ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۲۰۱۸ ‏( ۲۴ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﻟﺮﯾﺎﻥ ﻗﻄﺮ - ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۳۰۱۸ ‏( ۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ - ﺍﻟﺮﯾﺎﻥ ﻗﻄﺮ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۶ ﻣﺎﺭﺱ ‏( ۱۵ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ - ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﻟﺮﯾﺎﻥ ﻗﻄﺮ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸ ‏( ۲۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶ ‏)
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﺍﻟﺮﯾﺎﻥ ﻗﻄﺮ - ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ۲ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۱۳ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺍﻟﺮﯾﺎﻥ ﻗﻄﺮ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ - ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۸ ‏( ۲۷ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۹۷ ‏)
ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ - ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺮﯾﺎﻥ ﻗﻄﺮ - ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﯿﻦ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
پاسخ


 سپاس شده توسط Eagle ، MaNi
#2
قرعه‌کشی #لیگ_قهرمانان_آسیا

منطقه شرق آسیا 

گروه پنجم:
چونبورک هیوندا موتوروز کره جنوبی- تیم های دوم و سوم برندگان پلی‌آف - کیت‌چی هنگ کنگ 

گروه ششم:
 فورانتال استف ژاپن - اولسان کره جنوبی- اف سی گم استرالیا - برنده پلی ‌آف

گروه هفتم:
گوانگژو چین- تیم دوم ژاپن - جی ات سو کره جنوبی- بوریرام تایلند

گروه هشتم:
سیدنی استرالیا - شانگهای چین- کاشیما آنتلرز ژاپن- برنده پلی‌آف
پاسخ


 سپاس شده توسط Eagle ، Ramin2016 ، MaNi ، S I L E N C E


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  برنامه کامل دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران تا پایان مرحله گروهی جام جهانی روسیه جابری 0 2,860 16-02-2018، 04:42 PM
آخرین ارسال: جابری
  ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﯼ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺁﺳﯿﺎ جابری 0 1,907 30-11-2017، 06:39 PM
آخرین ارسال: جابری
  برنامه لیگ اروپا - مرحله حذفی (یک شانزدهم نهایی): amirabbas 0 2,166 14-12-2015، 06:06 PM
آخرین ارسال: amirabbas
  برنامه کامل پانزدهمین دوره لیگ برتر1394-1395 hamid06 0 2,480 14-07-2015، 02:11 PM
آخرین ارسال: hamid06

پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز