بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
جدید تغییرات تو یوتیوب راهه

تغییرات جدید یوتیوب تو راهه
#1
تغییرات جدید یوتیوب تو راهه

ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮﺍﺕ
ﺟﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯼ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ
ﮔﺬﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﯽ
ﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺁﯾﮑﻦ
ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺎﻡ
ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺍﺯ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ
ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﻦ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺻﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻭﯾﺪﯾﻮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ
ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﯿﺐ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﺧﺎﻟﻘﺎﻥ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻌﻼ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
یـآد بگـیر اَگه بَدے ڪَردن بتـ
صآف ڪٌنے وَلے نَرہ لَبخَندِت
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
پاسخ


 سپاس شده توسط Fa Ti ، admin
#2
امکان بسیار خوبیه - ولی اگه مثل اینستاگرام برای یوتیوب هم یه تخفیف ف -ی ل ت -ر-ینگ میذاشتن و فقط ویدیوهای خلاف قوانین کشور رو می بستن خیلی خوب بود
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ


 سپاس شده توسط Yasin_tiger ، Fa Ti


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ظاهر و قابلیت های جدید توییتر admin 0 1,012 10-01-2019، 05:09 PM
آخرین ارسال: admin
  قابلیت جدید اینستاگرام در جهت رفع نگرانی کاربران خود MaNi 0 1,656 05-07-2018، 05:06 PM
آخرین ارسال: MaNi
  فعال کردن قابلیت ها و طراحی جدید جیمیل گوگل admin 0 1,404 08-06-2018، 04:37 PM
آخرین ارسال: admin
  بالاخره نسخه جدید تلگرام برای iOS هم ارائه شد محمد خاني 1 2,772 02-06-2018، 04:14 AM
آخرین ارسال: محمد خاني
  تلگرام 4.6 با قابلیت های جدید admin 2 3,239 08-12-2017، 09:57 PM
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز