بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 3 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
جدی فایرفاکس مرورگر خطر

خطر جدی مرورگر فایرفاکس
#1

ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﻧﮕﯽ، ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﮑﺎﻑ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ، ﯾﮏ ﺭﺧﻨﻪ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ، ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺭﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ، ﺁﭘﻠﻮﺩ ﮐﻨﺪ ! ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺯﯾﻼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻭﺭﮊﻥ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ 39.03 ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺧﻨﻪ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ . ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺯﯾﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ:
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺳﯽ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﯾﺮﯼﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺷﻮﯾﺪ !
ﺩﺍﻧﯿﻞ ﻭﺩﯾﺘﺰ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺯﯾﻼ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻭ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ، ﻣﮏ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﯾﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ !
ﺍﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻭ PDF Viewer ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺍﺳﺖ . ﻭﺩﯾﺘﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﯾﻼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ PDF Viewer ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ، ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ . ﻭﺩﯾﺘﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻼﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﻧﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


 سپاس شده توسط Taghavi ، پلاناریا ، Fa Ti ، vahid.q
#2
من توی کامپیوترم عکس نمیزارم Confused
پس فک نکنم واسه من خطری داشته باشه
دوستان اگه لطف کنن اخرین ورژن موزیلا رو توی انجمن بزارن ممنون میشیم
پاسخ


 سپاس شده توسط fargol f
#3
ممنون بلد نیستم  اپدیت کنم  Exclamation.gif
پالاناریا Biggrin.gif گلـم پس کجا عکس میزاری جاش تو کامپیوتره دیگه

آری،آغــــــــــاز دوست داشتن اســــــــــت
گــــــــــر چه پایان راه نا پیداســــــــــت
مــــــــــن به پایان دگر نیندیشــــــــــم
کــــــــــه همین دوست داشتن زیباســــــــــت
پاسخ


 سپاس شده توسط پلاناریا ، پرسپولیس کبیر
#4
(28-08-2015، 03:45 PM)fargol f نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ممنون بلد نیستم  اپدیت کنم  Exclamation.gif

کاری نداره برو ورژن اخرشو دانلود و نصب کن خیلی سخت نیستا Undecided.gif
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


 سپاس شده توسط پلاناریا
#5
Shy.gif خیلی وقته چیزی نگرفتم اسم سایتا خوب اصلا یادم نمیاد یه دونه سایت گردو الــان یادم اومد تشکر

آری،آغــــــــــاز دوست داشتن اســــــــــت
گــــــــــر چه پایان راه نا پیداســــــــــت
مــــــــــن به پایان دگر نیندیشــــــــــم
کــــــــــه همین دوست داشتن زیباســــــــــت
پاسخ


 سپاس شده توسط Poya ، پرسپولیس کبیر
#6
(28-08-2015، 04:07 PM)fargol f نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
Shy.gif  خیلی وقته چیزی نگرفتم اسم سایتا خوب  اصلا یادم نمیاد  یه دونه سایت  گردو الــان یادم اومد تشکر

گوگل یادته همون موتور جستجو رو میگم آدرسشو بلد نیستی بگم Biggrin.gif Undecided.gif
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


 سپاس شده توسط fargol f
#7
اقا شاید اینو گفته ما بترسیم ک بریم اخرین ورژن رو نصب کنیم درصورتی ک اون خطرناک هست نه این قدیمیا میخوان مارو گول بزنن ازکجا بدونیم اخه Huh.gif
پاسخ


#8
(28-08-2015، 04:22 PM)Fa Ti نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اقا شاید اینو گفته ما بترسیم ک بریم اخرین ورژن رو نصب کنیم درصورتی ک اون خطرناک هست نه این قدیمیا میخوان مارو گول بزنن ازکجا بدونیم اخه  Huh.gif

فاطی خانوم این خبر از مراکز خبری زیادی اومده میتونین با یه سرچ ساده در گوگل به صحت این خبر پی ببرین تازه با آپدیت پچ ها و مشکلات و باگ های قبلی رفع میشه.
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


 سپاس شده توسط Fa Ti
#9
بله الان تو گوگل زدم دیدم متن خبر رو....
فقط ببخشید یک سوال: ازکجا بدونم ورژن فایرفاکس من چنده؟
پاسخ


#10
دکمه بالا از سربرگ اصلی فایرفاکس فشار بده برو تو سربرگ help و گزینه about firefox انتخاب کن مشاهده میکنی ورژنشو نوشته
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ
موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  غیر فعال کردن پخش خودکار ویدیو های اینترنتی در مرورگر Firefox MaNi 0 1,990 04-10-2015، 02:10 PM
آخرین ارسال: MaNi
  غیر فعال کردن پخش خودکار ویدیو های اینترنتی در مرورگر Chrome MaNi 0 1,834 04-10-2015، 02:02 PM
آخرین ارسال: MaNi

پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز