بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
علمی های و دانستنی جالب پزشکی مطالب

دانستنی های علمی و مطالب جالب
#21
[عکس: IMG-20160505-175314.jpg]
زبان دارکوب به هنگام نوک زدن به درخت،دور جمجمه‌اش می‌پیچد و با کنترل ضربات،از وارد شدن آسیب‌ به مغزش جلوگیری می‌کند
این نیز بگذرد!
پاسخ


 سپاس شده توسط Fa Ti
#22
(30-03-2016، 06:39 PM)amita_reza نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ﮐﺸﻒ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎ
را ﺑﺨﻮرد !
ﺟﻬﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ 311 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ‌رود ﺗﺎ ﺳﺎل ،2050 زﺑﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯽ‌ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺣﺪود ﯾﮏ ﺷﺸﻢ از
اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ‌ﻫﺎ را ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دواﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت (PET) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﺪ .
اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ و
ﻣﻮﺟﻮداﺗﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻃﺒﯿﻌﺖ راﻫﯽ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺎﮐﺘﺮی‌ای را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک دارد .
اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻧﻼﺳﺎﮐﺎﯾﻨﺴﯿﺲ 201-F6 ﻧﺎﻣﯿﺪه ﮔﺬاری
ﺷﺪه ، اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
از PET را درﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و در دﻣﺎی 86 درﺟﻪ
ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ 30) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ‌ﮔﺮاد ( ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی
از دو آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ، ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ PET را ﺑﻪ ‌ ﺗﺮﻓﺘﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ و اﺗﯿﻠﻦ
ﮔﻠﯿﮑﻮل ﮐﻪ دو ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﯽ‌ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﯿﻮﺗﻮ و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻮ ،
ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری 250 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع PET
ﻫﻤﭽﻮن رﺳﻮﺑﺎت ، ﺧﺎک و ﻓﺎﺿﻼب ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ، ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ . اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ در
ﻣﺠﻠﻪ Science ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاﯾﻦ‌ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ، آﻧﺰﯾﻢ‌ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ، ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر آﯾﻨﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 70
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه‌اﻧﺪ .
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﯿﻠﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮی‌ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ‌وﺟﻮد آﻣﺪه‌ی ﺟﻬﺎﻧﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ
دارﻧﺪ .
ﺗﺮﯾﺴﯽ ﻣﺎﯾﻨﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ
وودز ﻫﻮل ، دراﯾﻦ‌ﺑﺎره ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ :" ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ‌داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﮐﺘﺸﺎف در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ‌ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ‌آﯾﺪ ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ‌داﻧﻢ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب‌ﻫﺎی
از ﺑﯿﻦ‌ﺑﺮﻧﺪه‌ی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺮار دادن ﺑﻄﺮی‌ﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ، ذوب ﮐﺮدن و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﺧﻮش‌ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی‌ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و دﯾﮕﺮ آﻻﯾﻨﺪه‌ﻫﺎ را
دارﻧﺪ ، ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎﯾﻨﺴﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ : " اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺪاول
ﺷﻮد . ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ‌داﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﯾﻢ ، ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب‌ﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
 iflscience.com منبع


جراحی واژینوپلاستی در بیمارستان یا کلینیک به مدت یک تا دو ساعت به طول می انجامد. جراحی از طریق بی حسی نخاعی یا بیهوشی انجام می شود، لذا انجام این جراحی در مطب امکان پذیر نخواهد بود و به طور معمول افرادی که این جراحی را در مطب انجام می دهند با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ
پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز