بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 4 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
هکرها سو استفاده از ویندوز10

سو استفاده هکرها از ویندوز10
#1
ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻧﺶ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ، ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ‏« ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ‏» ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺁﯼ ﺗﯽ ﺍﺱ ﺍﻥ ‏( ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ‏) , ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ۱۰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۹ ﺟﻮﻻﯼ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ۷ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ . ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ۸، ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺎﮒ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺬﻑ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺍﻣﺎ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ۱۰ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ

ﺍﯼ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺳﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ۱۰ ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺁﭘﺪﯾت ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ

ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ، ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ۱۰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ

ﻫﺮﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ۱۰ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺵ ﻧﯿﺰ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ‏« ransomware ‏» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻗﻔﻞ

ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺷﺪﻥ ﻗﻔﻞ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .

ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯾﻤﯿﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ
ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


 سپاس شده توسط Fa Ti ، Sajad_N ، admin
#2
یه سوال از دوستان عزیز
آیا ویندوز 10 نسخه پرفشنالش و نهاییش ساخته شده ؟ در بازار موجود هست؟
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ


#3
بله ساخته شده نسخه pro و enterprise در بازار موجوده
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


#4
(27-08-2015، 12:08 PM)Poya نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بله ساخته شده نسخه pro و enterprise در بازار موجوده

تشکر داش پویا
نسخه professional تکمیل هستش یا هر روز یه کرک جدید میاد براش خودتون نصب کردید
مثل ویندوز 7 هست و گیر و هنگ نداشته باشه
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ


#5
(27-08-2015، 12:22 PM)Sajad_N نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
(27-08-2015، 12:08 PM)Poya نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بله ساخته شده نسخه pro و enterprise در بازار موجوده

تشکر داش پویا
نسخه professional  تکمیل هستش یا هر روز یه کرک جدید میاد براش خودتون نصب کردید
مثل ویندوز 7 هست و گیر و هنگ نداشته باشه

داش سجاد عزیز در مورد نسخه پروفشنال اطلاعات دقیقی ندارم ولی اکثر دوستام نسخه پرو ویندوز10نصب کردن و با یه کرک مخصوص کارشون راه افتاده!
ƝЄƔЄƦ ƑƠƦƓЄƬ MЄ
پاسخ


 سپاس شده توسط Sajad_N
#6
برای به روز رسانی های ویندوز بهتر به سایت رسمیش مراجعه کنید
کد پی‌اچ‌پی:
https://www.microsoft.com/en-us/ 
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ
موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم استفاده کامل از حافظه رم Poya 0 1,233 25-10-2015، 07:05 PM
آخرین ارسال: Poya
  آموزش مخفی کردن آی پی در برابر جلوگیری از نفوذ هکرها Day Mobile 0 1,908 20-08-2015، 04:19 PM
آخرین ارسال: Day Mobile
  آموزش استفاده از لاین در کامپیوتر admin 20 33,147 01-08-2015، 10:19 PM
آخرین ارسال: admin
  استفاده حرفه ای تر از کیبرد کامپیوتر Day Mobile 0 1,624 12-02-2015، 03:07 AM
آخرین ارسال: Day Mobile

پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز