بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 10 رای - 3.1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
ﺷﺪﻧﺪ ﺯﺍﺋﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺞ ﺑﯿﺶ ﺳﯿﺼﺪ

ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﯿﺼﺪ ﺯﺍﺋﺮ ﺣﺞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
#1
ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺣﺞ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ .
ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ، ٢ ﻣﻬﺮ ‏( ٢٤ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‏) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺳﻤﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎ، ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺷﻤﺎﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻗﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎﺭ ﺯﺧﻤﯽﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .
ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺯ ١١ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﯾﮏ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻫﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩ .
ﺣﻀﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺛﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٢٠٠٦ ﻣﯿﻼﺩﯼ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ٣٦٠ ﺯﺍﺋﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻣﯽ ﺟﻤﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ٧٠ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ٢٠٠٤ ﻭ ٢٠٠١ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ٢٤٤ ﻭ ٣٥ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٨، ﻓﺸﺎﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﻞ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ١٨٠ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎﺩﺭ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٧ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ٣٤٠ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺯﺧﻤﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٤ ﻫﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻣﯽ ﺟﻤﺮﺍﺕ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ١٩٩٠ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﮑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ١٤٠٠ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ .
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ


 سپاس شده توسط NAjVA ، shahzad ، Finally I ll get it
#2
وااااای دوباره
چه خبره امسال
پاسخ


#3
(24-09-2015، 02:38 PM)رهگذر نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
وااااای دوباره
چه خبره امسال

نمیدونم والا جای تاسف داره شاید بیشتر هم بشه
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ


 سپاس شده توسط Finally I ll get it
#4
اون ماجرای جرثقیل که کاملا مشخصه عمدی بوده
11 سپتامبر !!!!!!!!

دارن مسلمونا رو قتل عام میکنن همه جای دنیا Sad.gif
پاسخ


#5
نزدیک به 12 نفر ایرانی هم در بین کشته شده هستن
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ


 سپاس شده توسط Finally I ll get it
#6
تعداد کشته شدگان ایرانی به 41 نفر رسید
پاسخ


 سپاس شده توسط admin
#7
سازمان حج و زیارت اسامی کشته شده های ایرانی حادثه منا در رمی جمرات را اعلام کرد. همچنین تعداد کشته ها به ۴۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این اسامی به شرح زیر است؛
عباسعلی شکری شماره کاروان 40011
فرامرز غلامی شماره کاروان 40011
احمد اسماعیلی جاوند شماره کاروان 28159
غلامرضا غلامی شماره کاروان 19173
علی محمد یحیی پور شماره کاروان 38159
محمد خندان شماره کاروان 24037
عبدالله بیگلری شماره کاروان 38036
محمدسعید دانش طلب شماره کاروان 19373
عبدالله براقول زند شماره کاروان 38036
قیصر علی حیدری - اصفهان
سیدمرتضی رئیس زاده شماره کاروان 13077
عبدالستار ممکن پور خارج از کشور
غلامرضا طاهری شماره کاروان 40011
شکرالله خشکرویی شماره کاروان 13077
حسین جوانی شماره کاروان 24037
احمد ابراهیم‌زاده شماره کاروان 36130
عبدالصمد جمشیدنژاد شماره کاروان 24016
حمید قرش جوکار شماره کاروان 24037
آقامحمد طرشت شماره کاروان 38002
محسن غلامی خراسان رضوی
غلامعباس قادری خراسان رضوی
احمد لطفی خراسان رضوی
علی‌اکبر فراهانی خراسان رضوی
محمدعلی خلخالی شماره کاروان 19033
احمد کفاش شماره کاروان 13077
محمدحسین رمضانی کیا شماره کاروان 28159
عبدالستار رحماندری خارج از کشور
احمد غلامی جیدگل شماره کاروان 28159
محمدطاهر موروثی شماره کاروان 24037
منصور غضنفری شماره کاروان 12012
فرهاد پیرزاده شماره کاروان 48113
علی رجبی محمدآباد شماره کاروان 19289
فراهم نوری شماره کاروان 10003
حسین فرجی شماره کاروان 40011
ابراهیم کریم‌پور شماره کاروان 28159
محمدابراهیم احمدآبادی شماره کاروان 19033
احمد عباسی شماره کاروان 19289
مصطفی موسوی شماره کاروان 29012
محمد چوبدار شماره کاروان 39009
غلامعلی شاهین شماره کاروان 19029
هوشنگ کردگار شماره کاروان 13077
پاسخ


 سپاس شده توسط admin
#8
تعداد کشته شده ها به 700 نفر رسید Sad.gif
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ


 سپاس شده توسط Finally I ll get it
#9
تعداد زخمی ها به 800 نفر رسید
تلگرام موبایل روز @dailymobile
پاسخ


 سپاس شده توسط Finally I ll get it
#10
(24-09-2015، 06:34 PM)admin نوشته: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تعداد کشته شده ها به 700 نفر رسید Sad.gif

Sad.gif
پاسخ
پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز